مقاله

  • رفع کم پشتی موی سر با اسکالپ

    • امروزه حتی خانمها هم ميكرواسكالپ انجام ميدهند
    امروزه حتی خانمها هم ميكرواسكالپ انجام ميدهند

    ‎اسکالپ فضاي آناتوميکالي است که از جلو به صورت و از اطراف به گردن محدود مي شود.اين پوشش داراي پنج لايه است که حروف لاتين اين پنج لايه نام "اسکالپ" را تشکيل مي دهند. موي سر، در بيروني ترين لايه اسکالپ رشد مي نمايد. .ما پاسخگوي سوالهاي شما در جلسه مشاوره رايگان هستيم